Regulamin opłat

Regulamin opłat członkowskich obowiązujących w Stowarzyszeniu Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido od dnia 01 września 2019 roku.

Członkowie SSA trenujący aikido zobowiązani są do opłacania miesięcznych składek w wysokości:
•Grupa dorosła: 100 zł
•Grupa młodzieżowa: 85 zł
•Grupy dziecięce ( średnie i starsze ): 75 zł
•Dzieci młodsze (grupy sobotnie): 65 zł

Ponadto:
1.Wprowadza się opłaty wpisowe obowiązujące jednorazowo przy zapisie do SSA w wysokości 40 zł dla dorosłych, młodzieży, dzieci, oraz grupy dzieci młodszych.
2.Dla członków SSA, studiujących na studiach dziennych i zamieszkujących tymczasowo poza Słupskiem (na czas studiów) oraz ćwiczących okazjonalnie (w czasie zjazdu do domu) ustala się składkę miesięczna w wysokości 15 zł.
3.W przypadku organizacji zajęć rekreacyjnych (aikido, sportowych itp.) dla różnych grup wiekowych wysokość wpisowego i składki zostanie ustalona przez Zarząd SSA.
4.W przypadku organizacji seminariów szkoleniowych (staży, obozów) aikido opłaty będzie każdorazowo ustalał Zarząd SSA.
5.Dla osób nieobecnych na zajęciach dłużej niż miesiąc z przyczyn losowych (choroba itp.) wprowadza się możliwość podtrzymania członkostwa poprzez wnoszenie miesięcznej opłat ustalanej przez Zarządu SSA .
6.Opłaty wnosi się na konto SSA lub wpłaca do skarbnika SSA w siedzibie Stowarzyszenia SSA do 10 dnia każdego miesiąca ( za bieżący miesiąc) . Numer konta bankowego Stowarzyszenia:

16 1240 3770 1111 0000 4497 0578

7.Ustala się zniżkę rodzinną w wysokości 10% składki miesięcznej (z wyjątkiem wpisowego). Członkowie SSA mogą korzystać tylko z jednej zniżki.
8.Zastrzega się prawo do zmiany wysokości opłat na złożone indywidualne podania członków SSA do Zarządu SSA lub na wniosek Zarządu zwolnienie z opłat osób szczególnie zasłużonych dla SSA .
9.Podania dotyczące prolongaty opłat miesięcznych należy uzgadniać wcześniej z Zarządem SSA. Podania, które będą wpływały do Zarządu SSA po okresie nieobecności będą rozpatrywane negatywnie.
10.W okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) obowiązuje przerwa w zajęciach programowych dla grup dzieci i młodzieży. Składki dla grup w tych miesiącach wynoszą po 15 zł. W przypadku grupy dorosłych obowiązuje jedna składka wakacyjna wynosząca 95 zł. (wznowienie zajęć dla tej grupy w sierpniu). Termin płatności za okres wakacyjny dla wszystkich grup do 30 VI każdego roku.
11.Opłaty za treningi dla osób spoza SSA ustala Zarząd SSA.
12.Osoby zalegające ze składkami dłużej niż dwa miesiące bez indywidualnych uzgodnień będą wyłączane z uczestnictwa w treningach, a powyżej trzech miesięcy - skreślane z listy członków SSA. Ponowne przyjęcie do SSA będzie uwarunkowane uregulowaniem zaległości w opłatach.

Regulamin opłat został zatwierdzony w dniu 19.12.2019 rok przez Zarząd SSA.
Telefon kontaktowy ze skarbnikiem SSA (kierownik biura ) :788 599 026